Stadgar

Stadgar

§1 Firma
Föreningens namn är Kamratföreningen Comigen. Föreningens säte är Malmö.

§2 Målsättning
Kamratföreningen Comigen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell stöd- och brukar-
förening för människor i utanförskap.

Föreningens värdegrunder bygger på:
• att alla människor har ett lika värde,
• att verka för en demokratisk jämställdhet,
• att motverka rasism och utanförskap,
• att verka för nykterhet och drogfrihet
Med värdegrunderna som bas skall föreningen skapa drogfria och sociala mötesplatser för
barn, ungdomar och vuxna som delar föreningens värdegrunder.

Föreningen skall även söka samverkan med andra föreningar som delar Comigens värdegrun-
der.

Föreningen har som mål:
• att arrangera studieresor och studiebesök för medlemmarna,
• att verka för olika fritidsaktiviteter,
• att ordna föreläsningar och studiecirklar

§3 Medlemskap
Enskilda och juridiska personer som vill stödja föreningens värdegrunder kan bli medlemmar.

§4 Uteslutning av medlem
Styrelsen har rätt att utesluta medlem om denne skadat verksamheten, har begått kriminell
handling eller dylikt gentemot föreningen. För uteslutning krävs att 3⁄4 av styrelsen är överens.

§5 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet.

§6 Årsmöte
Föreningens beslutande organ är årsmöte, medlemsmöte och styrelsemöte.

Årsmötet väljer en styrelse bestående av fyra (4) till sex (6) ordinarie ledamöter samt två (2)
till tre (3) suppleanter.

Ordförandes röst är utslagsgivande.

Mandattiden är två (2) år med möjlighet till omval. Ordförande väljs av årsmötet, övriga pos-
ter fördelas vid konstituerande styrelsemöte. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) leda-
möter (eller suppleanter) är närvarande.

Årsmötet väljer även en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant.

På årsmötet är det endast betalande medlemmar som har rösträtt.

§7 Tidpunkt för årsmötet
Årsmöte skall äga rum senast den 31 mars varje år. Kallelse sänds till medlemmar senast två
(2) veckor före årsmötesdatum via e-post eller sms.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse finns tillgängliga i samband med årsmötet.

§8 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om revi-
sorer eller minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan
skall vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Vid extra årsmöte får endast det som för-
anlett mötet tas upp till behandling.

§9 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening. Verksam-
hetsansvarig tecknar firma ensam i löpande ärenden.

§11 Drogfrihet
Eftersom Kamratföreningen Comigen är en drogfri mötesplats är det under inga omständig-
heter tillåtet att ha påverkade medlemmar i vår lokal eller på några av våra aktiviteter. Före-
ningen kommer att göra drogtest när misstanke föreligger om att någon medlem är påverkad.

Om medlemmen inte vill lämna UP-test är det detsamma som att medlemmen är positiv och
medlemmen kommer att stängas av tills att han/hon är villig att följa föreningens regler.

§12 Stadgeförändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§13 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna rös-
ter. I beslut om upplösning av föreningen skall det anges att föreningens eventuella tillgångar
används till ett bestämt drogförebyggande ändamål.
* * * * *

Ovanstående stadgar antogs på konstituerande medlemsmöte 1998-11-17.

Ändring i §3 antagen på extra årsmöte 2003-08-13.

Namnändring antagen på ordinarie styrelsemöte 2004-07-13.

Ändring av §1 ”Firma”, §2 ”Målsättning”, §3 ”Medlemskap”, ny §4 ”Uteslutning av medlem”
samt ändring av §6 ”Årsmöte” antaget på ordinarie årsmöte 2006-04-25.

Ändring av §2 ”Målsättning”, §3 ”Medlemskap”, §6 ”Årsmöte”, §7 ”Tidpunkt för årsmötet”,
§10 ”Firmateckning”, ny§11 ”Drogfrihet” antaget på ordinarie årsmöte 2022-03-31.