Stadgar

§1. Föreningens namn är Kamratföreningen Comigen. Föreningen har sitt säte i Malmö.

§2. Målsättning
Kamratföreningen Comigen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell stöd- och brukar-förening för människor i utanförskap.
Föreningens värdegrunder bygger på:


•att alla människor har ett lika värde

•att verka för en demokratisk jämställdhet

•att motverka rasism och utanförskap
•att verka för nykterhet och drogfrihet


Med värdegrunderna som bas skall kamratföreningen skapa drogfria mötesplatser för barn,

ungdomar och vuxna som delar dessa värdegrunder.
Kamratföreningen skall även söka samverkan med andra föreningar som delar Comigens värdegrunder.
Föreningen har som mål att arrangera studieresor och studiebesök för medlemmarna, verka för olika fritidsaktiviteter, ordna föreläsningar och studiecirklar.

§3. Medlemskap
Enskilda och juridiska personer som vill stödja föreningens målsättning kan bli medlemmar.

§4. Uteslutning av medlem
Styrelsen har rätt att utesluta medlem om denne skadat verksamheten, har begått kriminell handling e.dy. gentemot föreningen. För uteslutning krävs att ¾-delar av styrelsen är överens.

§5. Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet.

§6. Årsmöte
Föreningens beslutande organ är årsmöte, medlemsmöte och styrelsemöte.
Årsmötet väljer en styrelse bestående av fyra (4) till sex (6) ordinarie ledamöter samt två (2) till tre (3) suppleanter.
Ordförandes röst är utslagsgivande. Mandattiden är två (2) år med möjlighet till omval. Ordförande väljs av årsmötet, övriga poster fördelas vid konstituerande styrelsemöte. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) ledamöter (eller suppleant) är närvarande. Ordförandens röst är utslagsgivande.
Årsmötet väljer även en (1) ordinarie revisor och en (1) revisorsuppleant.

§7. Tidpunkt för årsmötet
Årsmöte skall äga rum senast den 31 mars varje år. Kallelse samt verksamhets- och förvaltningsberättelse skall utsändas till våra medlemmar två (2) veckor före mötet.

§8. Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om revisorer eller minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.

§9. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§10. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening.

§11 Stadgeförändring
För förändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§12 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall det anges att föreningens eventuella tillgångar används till ett bestämt drogförebyggande ändamål.

Ovanstående stadgar antagna på konstituerande medlemsmöte 1998-11-17.
Ändring i §3 antagen på extra årsmöte 2003-08-13.
Namnändring antagen på ordinarie styrelsemöte 2004-07-13.
Ändring av §2 "Målsättning", ändring §3 "Medlemskap", ny §4 "Uteslutning av medlem" samt ändring av §6
"Årsmöte" antaget på ordinarie årsmöte 2006-04-25.